Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden De Bie Communicatie


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- de opdrachtnemer : M.G.G.T. De Bie h/o De Bie Communicatie;
- de opdrachtgever : de wederpartij van de opdrachtnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, voor zover door beide partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

1.  Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.  De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.  Offertes dienen schriftelijk te worden bevestigd door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat de opdrachtnemer start met de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.  De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap uitvoeren.

2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.  Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. De opdrachtgever dient zijn goedkeuring te bevestigen.

5.  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien en voor zover de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte en achteraf bezien onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4.  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.  In afwijking van lid 3 c.q. lid 4 zal de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

1.  De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.  Alle door de opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

3.  De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4.  De opdrachtnemer behoudt het recht om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.


Artikel 9. Gebruik en licentie

1.  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn (financiële) verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft, overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

2. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt opdrachtnemer, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik ten goede, met een minimum van      € 250,-.

3.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
4.  De opdrachtnemer heeft de vrijheid het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1.  De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien er na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden zijn die de opdrachtnemer ter kennis heeft genomen, die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien de opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2.  In de genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken; klachtentermijn

1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.

2.  Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.  Indien het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 


Artikel 12. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

2.  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.  Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. De verschuldigde kosten worden dienovereenkomstig periodiek dan wel bij beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden in rekening gebracht.

5.  Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

6.  Indien, door duidelijk aanwijsbare redenen, het werkelijk aantal gemaakte uren meer dan 10% afwijkt van het aantal waarop het vaste honorarium is gebaseerd, volgt er een nacalculatie.

 

Artikel 13. Betaling

1.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om met voorschotten te werken. De regeling is hierbij als volgt:
- eenderde van het begrote bedrag bij opdrachtverstrekking;
- eenderde van het begrote bedrag na accordering van de drukproef en
- eenderde van het begrote bedrag en eventuele meerkosten direct na levering.
Opdrachtnemer geeft duidelijk aan in de offerte wanneer deze regeling van kracht is.


Artikel 14. Incassokosten

1.  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 3.000,- 15%;
- over het meerdere tot € 6.000,- 10%;
- over het meerdere tot € 15.000,- 8%;
- over het meerdere tot € 60.000,- 5% en
- over het meerdere 3%.

2.  Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2.  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.  In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.  De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

5.  De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door uitbesteed werk, waaronder fotografie, lithografie en druk.

 

Artikel 16. Overmacht

1.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

2.  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3.  Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechtbank in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventueel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstane geschillen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg te Maastricht, onder nummer 140 414 88. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

 

 

 

 

 

home
filosofie
mensen
wat doen we
klanten
portfolio
f&f
nieuws
vacatures
contact
alg. voorw.
disclamer